Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla platformy
NEON (wersja DEMONSTRACYJNA)

 

§ 1. Słownik pojęć

W rozumieniu niniejszego regulaminu niżej wymienione pojęcia oznaczają:

 • Formularz wyboru serii – interaktywny formularz dostępny w ramach Portalu, umożliwiający Usługobiorcy nieodpłatne nabycie licencji do określonych materiałów edukacyjnych dotyczących poszczególnych przedmiotów nauczania udostępnianych w ramach Usług.
 • Konto Moja Nowa Era – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Usługobiorcy umożliwiający mu korzystanie z części Usług dostępnych za pośrednictwem Portalu po zalogowaniu. Usługa Konto Moja Nowa Era regulowana jest odrębnym regulaminem właściwym dla tej usługi i jest niezbędna dla korzystania z Usług wymagających od Usługobiorcy logowania.
 • Portal – platforma internetowa Usługodawcy, za pośrednictwem której udostępniane są Usługi. Portal w aktualnej postaci oraz zakresem Usług udostępniany jest jako wersja demonstracyjna dająca użytkownikom możliwość zapoznania się z oferowanymi funkcjonalnościami, prowadzony jest pod adresem URL: https://demo-neon.nowaera.pl; Usługodawca zastrzega, że po zakończeniu prac rozwojowych nad Portalem sposób i warunki świadczenia usług określone w Regulaminie ulegną zmianie.
 • Przedstawiciel ustawowy – osoba fizyczna, będąca opiekunem prawnym, działająca w imieniu i na rzecz małoletniego Usługobiorcy;
 • Regulamin – niniejszy regulamin;
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2);
 • Umowa – umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą na warunkach określonych w Regulaminie, której przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019, poz. 123 z późn. zm.), w tym Usług oraz nieodpłatne nabycie licencji na korzystanie z Produktu cyfrowego;
 • Usługa – świadczenia realizowane drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu na rzecz Usługobiorcy.  Zakres usług określa § 5 Regulaminu;
 • Usługobiorca – dowolna osoba fizyczna będąca użytkownikiem Portalu, która posiada konto Moja Nowa Era, zaakceptowała Regulamin, posiada zadeklarowane przedmioty i rozpoczęła korzystanie z Usług;
 • Usługodawca – Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 146D, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031950, NIP 527-13-74-376, REGON 012186107,
  o kapitale zakładowym w wysokości 627 900,00 PLN, wpłaconym w pełnej wysokości;
 • Zasoby – zbiór materiałów edukacyjnych udostępnianych w ramach Usługi.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki korzystania przez Usługobiorców z Usług oraz warunki ich świadczenia przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu.
 2. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie w ramach Portalu w sposób umożliwiający Usługobiorcy pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 3. Dostęp do Usług wymaga akceptacji Regulaminu. Usługobiorcy, którzy nie zaakceptują Regulaminu, nie będą mogli skorzystać z Usługi, ani żądać jakichkolwiek świadczeń ze strony Usługodawcy określonych Regulaminem. Akceptacja Regulaminu następuje podczas logowania się do Portalu.
 4. Korzystanie z Usług wymaga posiadania w Koncie Moja Nowa Era zadeklarowanych przedmiotów lekcyjnych. Jeśli Usługobiorca nie ma przypisanych przedmiotów w Koncie Moja Nowa Era, to może je wybrać w Formularzu wyboru serii na stronie https://neon.wlacznauczanie.nowaera.pl/form
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo określenia szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia niektórych usług cyfrowych w odrębnych regulaminach.
 6. Za pośrednictwem Portalu Usługobiorcy mogą mieć możliwość korzystania z usług innych serwisów, poprzez stosowne połączenia do ich stron internetowych. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim stosuje się uregulowania określone przez usługodawcę dla tych usług. W takim przypadku postanowienia Regulaminu nie mają zastosowania do tych usług. Nabywanie praw do korzystania z innych produktów lub usług cyfrowych wymaga spełnienia warunków określonych w regulaminach tych serwisów.
 7. Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając z Usługi Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji.
 8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez sądy polskie właściwe dla Usługodawcy.
 9. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r., poz. 123 z późn. zm.).
 10. Usługobiorca nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie.
 11. Korzystanie z Usług jest dobrowolne.

 

§ 3. Warunki techniczne

 1. Warunkiem technicznym korzystania z Usług jest posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego typu tablet lub smartfon z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną stosowaną przeglądarką internetową. Dostęp do Portalu możliwy jest zasadniczo przez powszechnie stosowane w tym celu przeglądarki internetowe.
 2. W celu korzystania z Usługi komputer lub urządzenie mobilne musi mieć zapewnione aktywne połączenie internetowe. Koszty związane z usługami dostępu urządzeń Usługobiorcy do sieci Internet ponosi Usługobiorca zgodnie z cennikiem podmiotu będącego ich dostawcą.
 3. Do właściwego korzystania z Usługi wymagana jest włączona funkcja Cookies oraz JavaScript, a także przeglądarka internetowa Google Chrome w najnowszej wersji.
 4. W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany powyżej wskazanych wymagań. W szczególności dotychczasowe oprogramowanie może zostać zastąpione jego nowszą wersją.
 5. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z korzystania sieci Internet, a także rekomenduje Usługobiorcom podjęcie odpowiednich kroków celem jego zminimalizowania. Przykładowe ryzyko wskazano w końcowej części Regulaminu.
 6. Usługi świadczone są w modelu SaaS (Software as a Service). Usługi świadczone są w taki sposób, aby Usługobiorca spełniając warunki techniczne określone w Regulaminie miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

 

§ 4. Zawarcie umowy i założenie Konta Moja Nowa Era

 1. Umowa nabycia nieodpłatnej licencji na korzystanie z Usługi zostaje zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu. Usługobiorca nabywa nieodpłatnie licencję do korzystania z Usługi zgodnie z treścią Regulaminu. Usługa aktywowana jest nie później niż 24 godziny po przypisaniu do Usługobiorcy licencji i akceptacji niniejszego Regulaminu. Warunkiem korzystania z Usług wymagających logowania jest posiadanie Konta Moja Nowa Era. Zakres Usług wymagających posiadania Konta Moja Nowa Era określa § 5.
 2. Rejestracja w celu ustanowienia Konta Moja Nowa Era odbywa się za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie https://moja.nowaera.pl/zaloz-konto. W celu skutecznej rejestracji osoba powinna wypełnić formularz rejestracyjny w zakresie wymaganym funkcjonalnościami tego formularza. Rejestracja i utworzenie Konta Moja Nowa Era odbywa się na zasadach określonych w odrębnym regulaminie dla usługi konta Moja Nowa Era.
 3. Osoba, która dokonuje rejestracji przez fakt wysłania formularza rejestracyjnego oświadcza, że:
  a) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  b) jest uprawniona do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  d) działa w imieniu własnym i zawiera umowę na swoją rzecz lub osoby, nad którą sprawuje opiekę,
  e) podane przez nią dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  f) zapoznała się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać,
  g) będzie korzystać z Usługi wyłącznie na użytek własny lub w celu dydaktycznym.

 

§ 5. Usługi świadczone przez Usługodawcę

 1. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 2. Usługi świadczone na rzecz Usługobiorców polegają na:
  a) możliwość korzystania z Zasobów,
  b) możliwości przetestowania modułu zadawania pracy domowej,
  c) możliwość przetestowania wybranych funkcjonalności Panelu nauczyciela.
 3. Zasady korzystania z Usług określa §6.

 

§ 6. Warunki nabycia i korzystania z Usług

 1. W celu nabycia Usług wskazanych w §5 ust. 2 lit. a)-c) od Usługobiorcy wymagane jest:
  a) posiadanie Konta Moja Nowa Era,
  b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
  c) akceptacja Regulaminu,
  d) posiadanie zadeklarowanych przedmiotów w ramach Konta Moja Nowa Era lub w przypadku ich braku, wypełnienie Formularza wyboru seri.
 2. Dostęp do Usługi w zakresie wskazanym 5 ust. 2 lit. a)-c) możliwy jest po wybraniu serii podręczników przez Formularz wyboru serii lub zadeklarowanie przedmiotów w ramach Konta Moja Nowa Era.
 3. Licencję nabywa się z momentem przyznania dostępu do Usługi.
 4. W celu skorzystania z Usług wskazanych w §5 ust. 2 od Usługobiorcy wymagane jest każdorazowe wykonanie czynność logowania się za pośrednictwem Konta Moja Nowa Era.
 5. Usługodawca może dodawać nowe przedmioty oraz funkcjonalności w ramach Portalu.
 6. Usługa jest realizowana od momentu akceptacji Regulaminu oraz przyznania licencji do momentu wyłączenia jej przez Usługodawcę.
 7. Usługodawca za pośrednictwem Portalu świadczy Usługi, na zasadach określonych w Regulaminie.
 8. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Usługodawca będzie informował poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na Portalu.
 9. Usługodawcy przysługuje prawo zablokowania Usługobiorcy możliwości korzystania z Usług w przypadku naruszenia Regulaminu przez Usługobiorcę, w tym w przypadku podania nieprawdziwych danych w formularzu rejestracyjnym Konta Moja Nowa Era ze skutkiem natychmiastowym.
 10. Informacja o zamiarze zablokowania możliwości korzystania z Usług następuje przez złożenie Usługobiorcy oświadczenia drogą elektroniczną przez przesłanie go na adres podany w Koncie lub przez złożenie tego oświadczenia w innej formie, w przypadku gdy podany przez Usługobiorcę adres e-mail jest niewłaściwy.
 11. Zablokowanie możliwości korzystania z Usług skutkuje utratą dostępu do Usług.

 

§ 7. Prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  a) przejściowego zaprzestania świadczenia Usług bez podania przyczyny, w szczególności w przypadku powstałych awarii, naruszenia bezpieczeństwa środowiska informatycznego, niedostępności usług dostarczanych przez podmioty zewnętrzne w celu świadczenia Usługi, incydentów i zdarzeń o charakterze technicznym dot. środowiska informatycznego, za pośrednictwem którego świadczy Usługę lub innych zdarzeń wpływających na prawidłowe świadczenie Usługi których dostawca nie był wstanie przewidzieć,
  b) wysyłania na adres e-mail Usługobiorców komunikatów technicznych, prawnych związanych ze świadczeniem Usług,
  c) wysyłania na adres e-mail Usługobiorców komunikatów o pojawiających się nowych Zasobach dostępnych w ramach Usługi,
  d) po uzyskaniu dodatkowej zgody, wysyłania do Usługobiorców pisemnie lub elektronicznie na adres email informacji handlowych i reklamowych,
  e) przetwarzania danych Usługobiorców w celach marketingowych w ramach prowadzonej działalności wydawniczej,
  f) odmowy świadczenia Usług, jeśli Usługobiorca poda błędny, fałszywy lub tymczasowy adres email lub nie jest uprawniony do zawarcia Umowy,
  g) dowolnego personalizowania treści informacji wysyłanych do Usługobiorców oraz dowolnego wybierania adresatów,
  h) zakończenia dostarczania Usługi w dowolnym momencie.
 2. Usługobiorca w ramach realizacji Umowy nie jest uprawniony do:
  a) publikacji treści obraźliwych, gorszących, wulgarnych, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego i dobrym obyczajem, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
  b) wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,
  c) wykorzystywania Usług w celach komercyjnych lub zarobkowych, chyba że czynnie wykonuje zawód nauczyciela i korzysta z Usługi w celach dydaktycznych,
  d) kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w ramach Usług, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku lub dla potrzeb dydaktycznych, jeżeli wykonuje czynnie zawód nauczyciela,
  e) podejmowania jakichkolwiek działań, mogących utrudnić lub zakłócić korzystanie z Usług w sposób uciążliwy dla innych Usługobiorców,
  f) wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
  g) zamieszczania danych osobowych osób bez ich uprzedniej zgody. W tym celu Usługodawca jest uprawniony do żądania od Usługobiorcy przedstawienia takiej zgody pod warunkiem zablokowania dostępu do Usługi.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy, usunięcia Konta Moja Nowa Era Usługobiorcy lub zablokowania dostępu do Usług w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu przez Usługobiorcę.

 

§ 8. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca z tytułu nieprawidłowego świadczenia Usług ponosi wyłącznie odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługobiorcy, będącą następstwem zawinionego działania Usługodawcy.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Usługobiorcę z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  b) za treści udostępniane przez Usługobiorcę za pośrednictwem Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
  c) informacje oraz materiały zamieszczone na Portalu lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Usługobiorców,
  d) szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, nie wynikających z winy Usługodawcy (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.),
  e) podania przez Usługobiorców nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji Konta Moja Nowa Era, nieprzestrzegania przez Usługobiorców warunków Regulaminu,
  f) skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie loginu lub hasła Usługobiorców, za pomocą których korzystają z Usługi,
  g) następstwa działań podjętych przez Usługobiorców stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.

 

§ 9. Prawa autorskie i pokrewne oraz licencja

 1. Wszelkie prawa do utworów, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.), wykorzystywanych w ramach Usług, w tym do całego utworu, jak i jego fragmentów, Zasobów, elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących narzędzia (dalej: Utwór) za pomocą których Usługobiorca korzysta z Usług, są zastrzeżone na rzecz Usługodawcy.
 2. Usługobiorca nie ma prawa sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać pobranego Utworu lub jego fragmentu, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych, z wyjątkiem wykorzystywania na użytek własny lub w celach dydaktycznych.
 3. Usługodawca udziela Usługobiorcy niewyłącznej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania z Utworu, wyłącznie na użytek własny rozumiany zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Usługodawca udziela każdemu Usługobiorcy licencji do korzystania z Utworu na następujących polach eksploatacji: korzystania z Utworu w formie online.
 5. Udzielona licencja nie uprawnia Usługobiorcy, w szczególności do:
  a) tłumaczenia, przystosowywania, zmian w układzie stron lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w oprogramowaniu,
  b) rozpowszechniania Utworu, w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży, w tym w celach komercyjnych,
  c) udostępniania dostępu do Usług osobom trzecim, np. poprzez udostępnianie hasła,
  d) udzielania sublicencji,
  e) dekompilacji lub uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze bądź zasadach działania oprogramowania serwera wykorzystywanego przez Usługodawcę,
 6. Każde naruszenie praw autorskich przez Usługobiorcę może spowodować jego odpowiedzialność cywilną lub karną z tego tytułu oraz jest podstawą do rozwiązania Umowy.

 

§ 10. Ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca przetwarza w związku z Usługą wyłącznie dane osobowe Usługobiorcy (w tym jego Przedstawiciela ustawowego jeżeli występuje on w imieniu Usługobiorcy) niezbędne do zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy, a także do jej prawidłowej realizacji przez Usługodawcę. Dane osobowe przetwarzane są również na potrzeby marketingu produktów i usług własnych lub podmiotów trzecich, po uzyskaniu niezbędnych zgód. Dane osobowe Usługobiorców przetwarzane są wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa i przyjętych w tym zakresie polityk dotyczących ochrony danych osobowych.
 2. Usługodawca w celu wskazanym w ust. 1 przetwarza następujące dane osobowe: adres e-mail, imię, nazwisko, login, nr IP, warunki licencji, informacja o zasobach z jakich korzysta w ramach Portalu.
 3. Usługodawca jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i nieuprawnionych.

 

§ 11. Klauzula informacyjna

 1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych podanych w związku z korzystaniem z Usług jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa. Kontakt do administratora jest możliwy pod adresem e-mail: nowaera@nowaera.pl
 2. Usługodawca wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) z którym istnieje możliwość kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych za pośrednictwem adresu mailowego: bezpieczenstwo@nowaera.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  a) zawarcia i realizacji Umowy oraz wykonywania związanych z nią praw. Podstawą ich przetwarzania jest 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania i zawarcia umowy,
  b) związanych z działaniami analitycznymi dotyczącymi funkcjonowania lub optymalizacji Portalu oraz pozostałych dostępnych usług, w tym ich optymalnego doboru, a także w celach budowania wiedzy o potrzebach Klienta, badania ich satysfakcji w tym uzyskiwania opinii rynku, informacji jakościowych, prowadzenia badań. W tym celu przetwarzanie odbywa się w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1. lit. f) RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora przejawiającym się prowadzoną przez niego działalnością zarobkową,
  c) podejmowanych działań marketingowych, w szczególności w zakresie promocji towarów i usług własnych lub podmiotów współpracujących, w tym przesyłania informacji handlowych. W tym celu przetwarzanie odbywa się w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1. lit. f) RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora przejawiającym się prowadzoną przez niego działalnością zarobkową i wyrażoną zgodą na otrzymywanie informacji handlowych,
  d) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. W tym celu przetwarzanie odbywa się w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1. lit. f) RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora przejawiającym się prawem każdej osoby do dochodzenia swoich praw,
 4. Usługodawca informuje, że dane osobowe będą przekazywane do następujących kategorii odbiorców; podmioty świadczące na rzecz Usługodawcy usługi IT i programistyczne, marketingowe, windykacyjne, doradcze, konsultingowe, audytowe.
 5. Dane osobowe są przetwarzane w związku z zawartą Umową przez okres jej obowiązywania i do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tego tytułu. Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora - do czasu wniesienia sprzeciwu lub ustania celu przetwarzania.
 6. Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Usługodawcy dostępu do danych osobowych, dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Realizacja praw osoby której dane dotyczą jest możliwa również za pośrednictwem udostępnionego w tym celu formularzu RODO znajdującego się na stronie:  https://konto.nowaera.pl/zgloszenie-rodo
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgód Użytkownik ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości korzystania z Usług lub zawarcia Umowy.
 10. Dane osobowe Usługobiorców nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
 11. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody Klienci mogą wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: nowaera@nowaera.pl lub przesyłając żądanie na adres siedziby.

 

§ 12. Rozwiązanie Umowy

 1. Usługobiorca może rozwiązać Umowę w każdym czasie i bez podania przyczyn przesyłając do Usługodawcy stosowne oświadczenie w tym zakresie na adres e-mail podany w § 17 ust.3.
 2. Ze względu na charakter demonstracyjny i testowy Usług Umowa na korzystanie z Usług ulega rozwiązaniu z dniem zablokowania dostępu do Portalu wszystkim Usługobiorcom.
 3. W razie naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu Usługodawcy przysługuje prawo do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie Umowy staje się skuteczne z chwilą przesłania Usługobiorcy oświadczenia o rozwiązaniu na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym Konta Moja Nowa Era.
 4. Usługodawca w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Usługobiorcę może natychmiast usunąć konto Usługobiorcy lub zablokować jego dostęp do Usługi. Usługodawca ma prawo zablokować Usługobiorcy dostęp do Usługi w wypadku otrzymania wiarygodnej informacji, że jego działania są niezgodne z prawem.
 5. Rozwiązanie Umowy powoduje jednoczesne wygaśnięcie wszystkich udzielonych na jej podstawie licencji.
 6. Oświadczenia woli w sprawach, o których mowa w niniejszym paragrafie mogą być składane drogą elektroniczną – na adresy poczty elektronicznej stron.

 

§ 13. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

 1. Usługobiorca nie jest traktowany jako konsument ze względu na brak spełnienia przesłanek w tym zakresie wynikających z obowiązujących przepisów prawa, jednakże Użytkownik może w każdym czasie odstąpić od Umowy i zaprzestać korzystania z Usługi, bez ponoszenia żądnych konsekwencji.

 

§ 14. Wsparcie Usługobiorców

 1. Usługobiorca może zgłosić stwierdzone nieprawidłowości lub uwagi związane z Usługą.
 2. Zgłoszenia należy składać w formie pisemnej listem poleconym na adres: Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 146D lub w formie elektronicznej na adres mailowy:neon@nowaera.pl.
 3. Zgłoszenia mogą również obejmować informacje o wadliwym wykonywania Usługi przez Usługobiorcę niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie.
 4. Zgłoszeniu nie podlegają wady, usterki i nieprawidłowości związane z korzystaniem z Usługi, wynikające z:
  a) błędów lub pomyłek Usługobiorcy,
  b) nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych,
  c) działalności osób trzecich, za których działania Usługodawca nie odpowiada.
 5. Zgłoszenie powinno zawierać oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres email), opis stwierdzonej nieprawidłowości lub uwagi oraz opis okoliczności uzasadniających zgłoszenie.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia zgłoszenia bez rozpatrzenia.

 

§ 15. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 2. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu, o czym Usługobiorcy będą informowani przez komunikat o zmianie Regulaminu oraz opublikowanie nowego Regulaminu na stronie: https://neon.wlacznauczanie.nowaera.pl/regulamin. Nowa wersja Regulaminu wiąże Usługobiorcę, jeśli w terminie 14 dni od daty jej otrzymania nie złoży oświadczenia o braku akceptacji nowego Regulaminu. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z Usługi. Oświadczenie o braku akceptacji może zostać złożone drogą elektroniczną na adres e-mail: nowaera@nowaera.pl
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2023 r.

 

INFORMACJA O ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Konie trojańskie
  Są to programy komputerowe, które udają przydatne oprogramowanie, a w rzeczywistości powodują szkody. Konie trojańskie rozprzestrzeniają się poprzez otwarcie programu przez oszukanego użytkownika, który myśli, że program ten pochodzi z wiarygodnego źródła. Ich celem jest uzyskanie dostępu i przejęcie kontroli nad komputerem użytkownika1.
 2. Wirusy
  Są to kody komputerowe, które dołącza się do programu lub pliku, aby w ten sposób stopniowo zarażać kolejne komputery. Każdy komputer, do którego trafią tego typu kody, zostaje zainfekowany. Wirusy mogą uszkodzić oprogramowanie, sprzęt i pliki. W przypadku zainfekowania wirus bez wiedzy użytkownika rozsyła się do osób, których adresy znalazł w książce adresowej lub w historii korespondencji. Aby jak najdłużej pozostać ukryty, wirus podaje fałszywego nadawcę wiadomości, najczęściej także adres znaleziony w programie pocztowym ofiary. Najlepszą ochronę przed wirusami zapewnia specjalne oprogramowanie antywirusowe, instalowane zarówno na serwerze pocztowym, jak i na komputerze użytkownika2.
 3. Spam
  To niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców. Spam jest zjawiskiem szkodliwym z uwagi na to, że:
  a) powoduje zatykanie się łączy i blokuje miejsce na twardych dyskach;
  b) przetworzenie spamu zabiera czas serwerom, spowalniając ich działanie;
  c) powoduje stratę czasu poszczególnych użytkowników Internetu, ponieważ muszą oni czytać i kasować niepotrzebne wiadomości. Utrudnia czytanie „normalnej” poczty i stwarza ryzyko jej utraty (z powodu blokad antyspamowych albo przepełnienia skrzynki) lub niezauważenia (z powodu „przysypania” przychodzącym spamem). Zwiększa w ten sposób koszty pracy osób zawodowo korzystających z poczty elektronicznej;
  d) naraża operatorów internetowych i użytkowników na dodatkowe koszty ponoszone na przeciwdziałanie pladze. Spam jest również metodą przerzucenia kosztów promocji na operatorów internetowych i odbiorców korespondencji, a zatem jest formą wyłudzenia;
  e) narusza prywatność i bezpieczeństwo odbiorców, ponieważ często zawiera treści, których nie życzyliby sobie oglądać, np. obraźliwe, pornograficzne, nieodpowiednie dla dzieci;
  f) wiąże się często z różnego rodzaju wirusami i innymi złośliwymi programami;
  g) powoduje utratę zaufania do komunikacji elektronicznej jako takiej3.

 4. Robaki
  Robak, tak jak wirus, kopiuje się z jednego komputera na drugi, ale robi to automatycznie. Przede wszystkim przejmuje kontrolę nad funkcjami komputera, odpowiedzialnymi za przesyłanie plików lub informacji. Gdy robak znajdzie się w systemie, rozprzestrzenia się samodzielnie. Wielkim zagrożeniem związanym z robakami jest to, że mogą one powielać się w wielkiej liczbie. Na przykład robak może rozsyłać własne kopie do wszystkich osób, których adresy znajdują się w książce adresowej programu pocztowego. Kiedy ich komputery zrobią to samo, powstanie efekt domina prowadzący do przeciążenia firmowych sieci oraz całego Internetu. Nowe robaki rozprzestrzeniają się bardzo szybko. Blokują sieci i mogą wydłużyć czas oczekiwania na wyświetlenie stron sieci Web w Internecie4.

  1. http://www.microsoft.com
  2. cit.
  3. http://pl.wikipedia.org/wiki/Spam
  4. cit.